培养厨师和服务员等职业的专业学校。

Kutseõppeasutuse nimi on Tallinna Teeninduskool, lühinimi Teko (edaspidi kool). Kool on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigiasutus, mis juhindub oma tegevuses kutseõppeasutuse seadusest, käesolevast põhimäärusest ja muudest õigusaktidest.Kutseõppe tasemeõppe õppekeeled on eesti, vene ja inglise keel. Tasemeõppe läbiviimise muudes keeltes otsustab Haridus- ja Teadusministeerium.

爱沙尼亚爱沙尼亚